Ngưng sử dụng Đậu Care

Nhấn vào nút Gửi đến Messenger để ngưng sử dụng Đậu Care. Bạn sẽ ngưng sử dụng các dịch vụ Đậu Care, không nhận bất cứ tin nhắn hay thông báo nào nữa.
Bạn sẽ không thể khôi phục lại những dữ liệu đã lưu trên Đậu Care.
Trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại những dịch vụ Đậu Care, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Đậu Care.